responsive website templates

ziek melden, ziek zijn

niet in staat te werken 
ziek melden

Als jouw gezondheid het niet toelaat om te werken, meld je dit zo spoedig mogelijk. Jouw ziekmelding betekent soms teleurstelling voor collega's, kinderen en ouders die op jou gerekend hebben. Er moet dan ook snel vervanging geregeld worden. Bij een klein bedrijf is de impact groter en sneller merkbaar. Werk dus mee aan een snelle oplossing.
1.  Bel met je collega waarmee je die dag dienst hebt. Heb je vroege dienst, vraag je collega die over te nemen.
2. Je collega meldt je ziek in de app (
er is een groepsapp aangemaakt die alleen geldt voor ziekte).
3. Degenen die oproepbaar zijn, moeten tot 10 uur telefonisch bereikbaar zijn. Zorg dat je telefoon aan staat!
4. Manon regelt vervanging voor de dag
5. Martin neemt in de loop van de dag telefonisch contact op met de zieke.
6. Geef voor 15 uur de dag van ziekmelding via de app aan of je de volgende dag al dan niet aanwezig bent. Zo kunnen we tijdig vervanging regelen. 

directie picobello

ziekteverzuim reglement

Meld je voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om 9.00 uur ’s ochtends ziek (z0e boven).  Wanneer je daar zelf niet toe in staat bent, laat je iemand anders bellen. Als je in de loop van de dag ziek wordt en pas later hoeft te beginnen, dan meld je je zo snel mogelijk ziek.


Als je tijdens werktijd ziek wordt, meld je dit, voordat je naar huis gaat. Let op: in verband met het recht op loondoorbetaling of een uitkering van de Ziektewet is het belangrijk dat je je op de eerste ziektedag ziek meldt. Een voorbeeld: je staat ingeroosterd op donderdag, vrijdag en zaterdag. Op maandag word je ziek. Dan geef je uiterlijk dinsdag door dat je ziek bent. 

Bij de ziekmelding word je gevraagd de volgende informatie te verstrekken: 

-Sinds wanneer je ziek bent (eerste ziektedag); 

-Of je de huisarts al hebt geraadpleegd of wanneer je dat gaat doen*; 

-Welke gezondheidsklachten je hebt *; 

-Of er mogelijk een verband is tussen de arbeidsongeschiktheid en de rbeidsomstandigheden*; 

-Wanneer je denkt weer hersteld te zijn; 

-Op welk adres je tijdens de ziekte verblijft en onder welk telefoonnummer je bereikbaar bent; 

-Of er werkzaamheden zijn die je wel kunt uitvoeren; 

-Of er zakelijke afspraken met klanten, leveranciers, collega’s en dergelijke zijn die moeten worden overgenomen of worden uitgesteld. Bij de ziekmelding kunnen afspraken worden gemaakt over de controle en over dag en tijdstip waarop wij wekelijks contact met je zullen hebben. 


Voor de vragen waar het teken (*) achter staat geldt het privacyrecht. Je hoeft daar dus geen informatie aan ons (werkgever of collega’s) over te verstrekken. Aan de arbodienst moet je deze informatie wel verstrekken. Zonder jouw toestemming geeft de arbodienst geen vertrouwelijke informatie aan ons door. Persoonlijke en vertrouwelijke informatie die je aan ons verstrekt, behandelen wij natuurlijk ook met gepaste vertrouwelijkheid en discretie.


Tijdens de verdere ziekteperiode geldt:

Je bent verplicht om een wijziging van het verpleegadres onmiddellijk aan ons door te geven. Wij berichten de arbodienst hierover. Ook vragen we je telefonisch te melden wanneer je voor controle naar de arbodienst gaat. We willen ook dat je laat weten welke adviezen je gekregen hebt met betrekking tot een mogelijke werkhervatting. 

Tijdens ziekte moet je tijdens werktijd bereikbaar zijn voor een controlebezoek door de werkgever en de arbodienst . Daarom is het nodig dat je hen in de gelegenheid stelt om je thuis of op het verpleegadres te bezoeken. Is er – terwijl je thuisbent – iets bijzonders aan de hand (bijvoorbeeld de bel is defect of er is niemand thuis die de deur kan opendoen), tref dan maatregelen waardoor werkgever of arbodienst toch toegang tot de woning kunnen krijgen. De controle kan ook telefonisch worden uitgevoerd. Daarom moet je thuis of op het verpleegadres telefonisch bereikbaar zijn op het nummer dat je tijdens je ziekmelding hebt doorgegeven.


Je moet thuis (of op het verpleegadres) blijven totdat het eerste contact met de arbodienst heeft plaatsgevonden. Daarna mag je buitenshuis gaan, maar moet je de eerste zes weken thuis zijn op de volgende tijdstippen:

- ’s morgens tot 10:00 uur
- ’s middags van 12:00 tot 14:30 uur 

Na 6 weken worden nieuwe afspraken gemaakt over je bereikbaarheid thuis. Dit gebeurt in het plan van aanpak (zie onder).
Tijdens de controle door de arbodienst moet je de informatie verstrekken over de aard en de oorzaken van de klachten, de inschakeling van de huisarts en de medische behandeling. Ook word je gevraagd of er een verband is tussen je ziekte en de werkomstandigheden. Tijdens het controlebezoek kan je gevraagd worden om een schriftelijke verklaring in te vullen.De arbodienst kan ook een schriftelijke controle uitvoeren. Dan krijg je een formulier toegestuurd. Dit formulier vul je in en zend je nog diezelfde dag terug naar de arbodienst. 

Picobello zal regelmatig contact met je opnemen en informeren naar je situatie. Je wordt dan ook op de hoogte gebracht van eventuele belangrijke zaken die in het bedrijf spelen. Wij maken van elk gesprek een kort schriftelijk verslag. Hiervan ontvang je een kopie. Na 6 weken zullen nieuwe afspraken worden gemaakt over regelmaat en tijdstip van de begeleidingsgesprekken. Dit gebeurt in het plan van aanpak (zie hieronder). 

5. Controle en begeleiding door de arbodienst 


Door de arbodienst kun je opgeroepen worden voor het spreekuur bij de arbodienst. Je bent verplicht om op dit spreekuur te verschijnen. Ook indien je van plan bent de volgende dag weer aan het werk te gaan. Als je inmiddels weer aan het werk bent, hoef je niet naar het spreekuur te komen. Wel moet je de afspraak telefonisch afzeggen bij de arbodienst (uiterlijk 24 uur van tevoren). Als je verhinderd bent (bijvoorbeeld omdat je bedlegerig bent), moet je dat direct zelf melden en een nieuwe afspraak maken met de arbodienst. Je kan ook zelf een afspraak bij de arbodienst maken, een zogenoemd arbospreekuur. Dit is verstandig als je uitval ziet aankomen of je je werkomstandigheden wil bespreken met een arbodeskundige.

Als je tijdens je vakantie ziek wordt, moet je dit zo spoedig mogelijk (dus telefonisch of e-mail) aan Picobello doorgeven onder vermelding van het vakantieadres. Na terugkeer moet je een medische verklaring (tijdens de ziekte opgesteld door een arts) overleggen aan de arbodienst. In deze medische verklaring moet de duur, de aard en behandeling van de arbeidsongeschiktheid vermeld zijn. Op basis van deze verklaring adviseert de arbodienst aan Picobello over teruggave van vakantiedagen. Als je gedurende de ziekteperiode met vakantie wilt gaan, dan heb je daar een ‘verklaring van geen bezwaar’ van de arbodienst voor nodig. Samen met die verklaring dien je vervolgens een verzoek in om op vakantie te mogen. Wij beslissen daarna of we de vakantie toekennen. Toestemming wordt gegeven als de arbodienst meent dat de vakantie geen belemmering oplevert voor de genezing. 

Je moet tijdens de periode van ziekte meewerken aan je genezing en herstel. Je stelt je binnen redelijke termijn onder behandeling van je huisarts. De voorschriften van je huisarts moet je opvolgen, tenzij met de arbodienst andere afspraken worden gemaakt die tot sneller herstel kunnen leiden. Je moet je houden aan de voorschriften van de arts(en). Je moet je zo gedragen dat de genezing niet belemmerd of vertraagd wordt. 

Wanneer je door ziekte (gedeeltelijk) ongeschikt bent voor het werk dat je normaal doet, maar je wel geschikt ben om andere werkzaamheden uit te voeren, kan Picobello je (tijdelijk) ander werk aanbieden: Als dit passende arbeid is, ben je verplicht om dit te accepteren. Als passende arbeid niet binnen het bedrijf beschikbaar is, gaan wij op zoek naar passende arbeid buiten het bedrijf. Wij kunnen dit in overleg met je bespreken. Wij vragen de arbodienst om advies over het voorstel. Redelijke voorstellen ben je verplicht om te accepteren. Heeft de arbodienst verklaard dat je wel of niet in staat bent om je eigen werk of andere passende arbeid geheel of gedeeltelijk te hervatten, maar ben je het er niet mee eens, dan moet je je bezwaar direct aan de arbodienst medelen. Ook moet je je bezwaar direct aan ons meedelen. Als Picobello en de arbodienst het bezwaar niet delen, kun je een second opinion aanvragen bij het UWV (zie punt 15).

Bij langer durend ziekteverzuim zal de arbodienst onderzoeken wat er aan gedaan kan worden om weer zo snel mogelijk aan het werk te gaan: geheel of gedeeltelijk, voor het eigen werk of ander werk. Deze probleemanalyse wordt uiterlijk in de 6e week van ziekte opgesteld. Je bent verplicht daaraan je medewerking te verlenen. Je ontvangt een kopie van deze probleemanalyse en het advies van de arbodienst.Bij het opmaken van de probleemanalyse ontvang je informatie van de arbodienst over de wettelijke rechten en plichten in het kader van ziekteverzuim en reïntegratie. Daarnaast verstrekt de arbodienst informatie over de klachtenprocedure van de arbodienst. Op basis van de probleemanalyse moet een plan van aanpak worden gemaakt, tenzij de probleemanalyse uitwijst dat er geen reïntegratiemogelijkheden zijn. Uiterlijk in de 8e week van ziekte word je door ons uitgenodigd voor een gesprek, waarin de inhoud van het plan van aanpak wordt besproken. In het plan van aanpak wordt vastgelegd:


Wat de doelstelling is van het reïntegratietraject (terugkeer naar je eigen functie, een andere functie in het bedrijf of uitplaatsing naar een ander bedrijf).


Welke maatregelen worden getroffen om herstel en werkhervatting te bevorderen.


Hoe vaak en op welke manier Picobello en werknemer contact hebben (minimaal eens in de 6 weken begeleidingsgesprekken).


Hoe vaak en op welke manier werknemer en arbodienst contact hebben (minimaal eens in de 6 weken).


Wie de uitvoering van het plan van aanpak coördineert en de vaste contactpersoon is voor de werknemer (ofwel: wie is de ‘casemanager’).


Daarnaast worden schriftelijke afspraken gemaakt over:


Op welke tijdstippen je bereikbaar moet zijn voor Picobello en arbodienst.


De informatie die je ontvangt om bij het werk betrokken te blijven (bijvoorbeeld verslagen van werkoverleg of bedrijfsmededelingen) en de manier waarop dit gebeurt.
Het definitieve plan van aanpak wordt door Picobello en werknemer ondertekend. De werknemer ontvangt een kopie van het ondertekende plan van aanpak. Als op een later tijdstip de gezondheidssituatie van de werknemer wijzigt, zal op initiatief van de arbodienst het plan van aanpak worden herzien. Je wordt dan opnieuw uitgenodigd voor een gesprek, waarin de aanpassingen in het plan van aanpak worden besproken. Ook deze herziene versie wordt door Picobello en werknemer ondertekend. De werknemer ontvangt een kopie van het herziene plan. Als je het niet eens bent met bepaalde onderdelen of afspraken in het plan van aanpak, moet je dit mondeling en schriftelijk mededelen. Ook kan je de arbodienst nogmaals vragen om een oordeel over het plan van aanpak. Vervolgens maak je een afspraak met ons om het plan van aanpak opnieuw te bespreken. Als dan nog geen overeenstemming wordt bereikt, kan een second opinion worden aangevraagd bij het UWV (zie laatste punt: 'bezwaar'). 

Wij houden voor iedere zieke werknemer een dossier bij met daarin alle documenten die relevant zijn in het kader van het ziekteverzuim. Minimaal worden hierin opgenomen: de probleemanalyse, het plan van aanpak, niet-medische rapportages van de arbodienst en de schriftelijke vastgelegde afspraken uit het overleg tussen Picobello en werknemer. Het verzuimdossier wordt vertrouwelijk behandeld en bewaard, conform de Wet bescherming persoonsgegevens. Het verzuimdossier is alleen toegankelijk voor de directie Picobello. Je hebt ten allen tijde het recht om het verzuimdossier in te zien, na een afspraak te hebben gemaakt met de directie van Picobello. Je hebt het recht om ons te vragen onjuiste gegevens uit het dossier te verwijderen. Je hebt recht op kopieën van documenten die in het verzuimdossier zijn opgenomen. Medische informatie wordt bewaard in een apart verzuimdossier bij de arbodienst. Ook dit medische dossier mag je ten alle tijden inzien, na een afspraak te hebben gemaakt met de arbodienst. 

Zodra je weer in staat bent om geheel of gedeeltelijk aan het werk te gaan hoef je niet af te wachten op toestemming van de bedrijfsarts of de behandelend arts. Meld dit direct bij je werkgever. Weet je niet zeker of je weer in staat bent om aan het werk te gaan, dan vraag je advies aan de arbodienst. Bel de arbodienst voor een afspraak. Bij een negatief advies van de arbodienst volgen wij het standpunt van de arbodienst. Je hoeft dan nog niet aan het werk. 

12. Reïntegratieverslag en WAO-aanvraag 


-Uiterlijk de 85e week van ziekte word je opgeroepen voor een gesprek met de arbodienst. Op basis van dit gesprek stelt de arbodienst een zgn. actueel oordeel op. Je ontvangt van de arbodienst een kopie van dit actueel oordeel. 


- Uiterlijk in de 87e week van ziekte gaan we met jou in overleg over het reïntegratieverslag, dat gemaakt moet worden voor je WAO-aanvraag. Op basis van dit gesprek en de informatie uit het verzuimdossier stellen wij dit reïntegratieverslag op. 


- Uiterlijk in de 91e week ontvang je het reïntegratieverslag en de medische informatie van de arbodienst en moet je deze aan het UWV sturen. UWV heeft dit verslag nodig om te kunnen beslissen of u en uw werkgever vanaf het begin van uw ziekte genoeg hebben gedaan om uw reïntegratie de beste kansen te geven. Als je het niet eens bent met onderdelen in het reïntegratieverslag en opmerkingen hebt over de reïntegratie-inspanningen van de arbodienst en/of van Picobello, kun je je eigen oordeel formuleren als onderdeel van het reïntegratieverslag. 

Na een derde ziekmelding binnen een half jaar vindt er een gesprek plaats met één van de directieleden van Picobello. 

Het is belangrijk dat je de voorschriften uit dit verzuimreglement opvolgt. Hou je je niet aan dit reglement, dan hebben wij het recht om sancties op te leggen. Deze sancties kunnen bestaan uit:het gedeeltelijk of geheel stopzetten van de loonbetaling. in ernstige gevallen, waaronder het weigeren mee te werken aan herstel of werkhervatting, kan je worden ontslagen. Voordat sancties worden toegepast, vragen wij advies aan de arbodienst. Let op: UWV Cadans kan daarnaast (achteraf) nog sancties opleggen, als je niet voldoende hebt meegewerkt aan je herstel of werkhervatting. Dan bestaat de mogelijkheid dat je een WAO-uitkering wordt geweigerd.

Bezwaren: second opinion en uiteindelijk kantonrechter. Als je het niet eens bent met uitspraken van de arbodienst of acties en voorstellen van Picobello dan ben je verplicht om dit direct te bespreken met de arbodienst. Ook kun je gebruik maken van de klachtenprocedure van de arbodienst of het betrokken reïntegratiebedrijf. Vervolgens kan je een ‘second opinion’ (deskundigenoordeel) aanvragen bij UWV Cadans. De kosten hiervan zijn voor eigen rekening. Een second opinion is een advies. Blijven Picobello en werknemer het vervolgens nog steeds met elkaar oneens, dan kan een procedure bij de kantonrechter worden gestart. 16. Overleg tussen Picobello en arbodienst We voeren overleg met de arbodienst over het ziekteverzuim in ons bedrijf. Daarbij bespreken we ook welke algemene maatregelen we kunnen nemen om het verzuim te beperken. We vragen je problemen of situaties die te maken hebben met het verzuim in ons bedrijf, aan te kaarten in de gesprekken met de arbodienst of in het werkoverleg. We zijn dan beter in staat om de juiste acties te ondernemen.