Mobirise

vier ogen

vier ogen

Na de Amsterdamse zedenzaak moeten kinderdagverblijven vanaf 1 juli 2013 voldoen aan de wettelijke verplichting van het vierogenprincipe. Het vierogenprincipe betekent dat er altijd iemand moet kunnen meekijken of meeluisteren. Kinderdagverblijven zijn verplicht om hier invulling aan te geven en de ouders te informeren over de wijze waarop dit gebeurt.

De oudercommissie heeft hierin adviesrecht. En de GGD controleert hier ook op. 

Binnen Kinderdagverblijf Picobello voldoen we hieraan door het inzetten van de volgende maatregelen: 

Het grootste gedeelte van de dag zijn er twee pedagogische medewerkers op de groep. 

Er zijn altijd meerdere volwassenen in het gebouw aanwezig. 

Medewerkers lopen gedurende de dag regelmatig elkaars groepsruimtes binnen zonder te kloppen. Hun taken zijn zo met elkaar verweven dat ze elkaar even spreken om iets te overleggen of af te stemmen. Daardoor is er zicht op elkaars (pedagogisch) handelen.


De flexibele inzet van een groepsassistente en stagiaires vergroot deze aanwezigheid. 

Aan het begin en einde van de dag, tijdens de breng- en haalmomenten zijn er naast de pedagogisch medewerkers ook (veel) ouders aanwezig. 

De leidinggevende komt regelmatig binnen in de groepsruimtes. Zij zorgt ervoor dat haar bezoek geen vast patroon aanneemt. 

Uitstapjes worden altijd met minimaal 2 medewerkers georganiseerd. 

Ruimtes: In de slaapkamerdeuren van de babygroep zitten ramen en/of er wordt gebruik gemaakt van camera’s en babyfoons op zowel de baby- als de dreumes/peuterslaapkamer. Medewerkers lopen regelmatig in en uit de slaapkamers. 


Er zijn doorzichtige afscheidingen tussen de groepsruimtes en gangen. In de speelruimte aan de kant van de Oudegracht is cameratoezicht. 

Van binnenuit is het buitenspeelterrein overzichtelijk en houdt degenen die binnen zijn mede toezicht op het buitenspelen. Naast praktische oplossingen om meekijken en meeluisteren mogelijk te maken vindt Kinderdagverblijf Picobello vooral ook ‘de gedachten achter’ het principe van belang. We moeten blijven werken aan een professioneel en open werkklimaat. Het is belangrijk om met elkaar te overleggen, elkaar te coachen en feedback te geven. Zo verval je minder snel in je eigen patroon. 

Regels kunnen helpen, maar het gedrag eromheen telt minstens zo zwaar. Eerlijkheid tussen medewerkers en ouders is belangrijk. Jaarlijks wordt er op kinderdagverblijf Picobello dan ook aandacht geschonken aan beroepshouding in de kinderopvang. In verschillende overlegvormen; zoals teamoverleg of functioneringsgesprekken komt dit ter sprake. 

Het gaat daarbij om ‘open’ samen te werken met collega’s. Spreek je collega’s aan op ongewenst gedrag. Meld het direct bij je collega of bij het management / directie wanneer je denkt dat er iets niet klopt. 

De gedragsregels zijn beschreven in de meldcode en “hoe gaan we met elkaar om”. 

Vanaf 1 juli 2013 zijn werkgevers in de kinderopvang en peuterspeelzalen verplicht contact op te nemen met een vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs als zij aanwijzingen hebben dat een werknemer seksueel of ander geweld gebruikt tegen een kind. De vertrouwensinspecteur adviseert daarnaast ook werknemers en ouders, als zij aanwijzingen hebben dat een werkgever of werknemer in de kinderopvang een kind seksueel misbruikt of geweld pleegt. De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren te bereiken op het telefoonnummer 0900-1113111 (lokaal tarief). Meer informatie kunt u vinden op Rijksoverheid.nl.

De techniek vervangt niet de mens, maar helpt ons wel een beetje. Op Picobello zijn drie gesloten circuits met videobewaking. Deze installaties staan op geen enkele manier in verbinding met een netwerk en de beelden zijn dus ook niet door derden in te zien. Wel nemen de camera's 24 uur per dag op, om vragen over de veiligheid van uw kind achteraf te kunnen beantwoorden.  Deze beelden worden na enige tijd automatisch gewist.  Ook geven de monitors door hun opstelling ons personeel de mogelijkheid de kinderen beter te observeren. Daarnaast vinden vooral de peuters het verschrikkelijk leuk om elkaar 'op de televisie' te zien. Regelmatig zwaaien, springen en gek doen hoort er bij.