easy website maker

uw zieke kind

uw zieke kind

 Het is mogelijk dat de eerste verschijnselen van een ziekte of aandoening zich openbaren als het kind op het kinderdagverblijf aanwezig is. In de eerste instantie wachten we even af hoe de ziekte zich ontwikkelt. Een graadmeter is de temperatuur van het kind, het gedrag, lichamelijke kenmerken en andere signalen.

De ouders worden gebeld als blijkt dat het kind ziek is. Er wordt dan overlegd en/of gevraagd het kind op te komen halen.
Bij het bepalen of een kind al dan niet het kinderdagverblijf kan bezoeken in verband met ziekte, wordt gelet op het welzijn van het zieke kind èn zijn groepsgenootjes. Bij twijfel wordt arts en/of GGD geraadpleegd. Het welzijn van de groep komt ook in het geding bij de z.g. specifieke kinderziekten. Een individueel kind kan vaak goed functioneren terwijl het een kinderziekte heeft. Medisch gezien is er voor dit kind geen bezwaar om het kinderdagverblijf te bezoeken. Maar het besmettinggevaar ligt op de loer! Preventief handelen bij besmettingsgevaar zal altijd de boventoon moeten voeren. Bij uitbraak van een kinderziekte of epidemie worden de richtlijnen van de GGD gehanteerd.

Meldt altijd aan de groepsleidsters als uw kind een kinderziekte heeft, of als u dit vermoedt. Indien uw kind thuis koortsig was en/of u diende paracetamol toe, dan bent u verplicht dit te aan ons te melden.
De leidsters dienen geen koortsonderdrukkende medicijnen toe.

Medicijngebruik/medische handelingen
Picobello zal geen medische handelingen uitvoeren waarvoor een BIG registratie vereist is. Door het gebruik van koortsonderdrukkende medicijnen bestaat het risico dat symptomen worden onderdrukt. Dit kan tot een foute inschatting leiden. Een kind kan ernstiger ziek zijn dan op grond van het gedrag verwacht zou worden. Medicijnen mogen alleen worden toegediend, wanneer ze voorgeschreven worden door een arts en worden pas na schriftelijke toestemming van ouders toegediend. Ouders zijn ten alle tijden verantwoordelijk voor een goede overdracht rondom het geven van medicatie en moeten op Picobello een standaard formulier invullen. Wanneer zij dit niet doen, kunnen wij geen medicijnen aan het kind geven. De medicijnen moeten in de originele verpakking zitten, duidelijk voorzien zijn van een naam, bijsluiter, dosering en recente datum. Zonder schriftelijke toestemming zullen medicijnen alleen in noodgevallen worden verstrekt na mondeling overleg met de ouders. Deze regels gelden ook voor homeopathische middelen, dus ook de ‘VSM’artikelen. 

ziek kind