free site builder

klachten/ verbetersuggesties

klacht

klachten/ verbetersuggesties

Kinderopvang is mensenwerk. En waar mensen werken, kan er iets mis gaan.De kinderopvang bij Picobello vormt op deze regel geen uitzondering. Dit kan leiden tot ontevredenheid, en uiteindelijk soms tot klachten. Dan is het goed te weten dat Picobello een klachtenprocedure hanteert. 

Eventuele klachten worden in de regel allereerst met de mentor van uw kind besproken. Leidt dit niet tot een bevredigend resultaat dan kunt u zich mondeling of schriftelijk wenden tot de directie. Speciale formulieren hiervoor liggen op het dagverblijf of zijn vanaf deze pagina te downloaden.

Met betrekking tot financiële zaken dient u zich te wenden tot Martin Tienkamp.

Als men er onderling niet uitkomt, kan een geschil vanaf 1 januari 2016 worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
Bij het Klachtenloket Kinderopvang dat is verbonden aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen wordt eerst geprobeerd om de klacht op te lossen door het geven van informatie, advies, bemiddeling of mediation.
Ouders kunnen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen als:
• De kinderopvangorganisatie niet binnen zes weken heeft gereageetd op de schriftelijke klacht;• De ouders en de kinderopvangorganisatie het niet binnen 6 weken eens zijn geworden over de afhandeling van een klacht.
• De kinderopvangorganisatie geen adequate klachtenregeling heeft.

In uitzondering op het bovenstaande mogen ouders meteen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen als in redelijkheid niet van ouders kan worden verlangd dat zij onder de gegeven omstandigheden een klacht indienen bij de kinderopvangorganisatie. Dit kan zijn bijvoorbeeld bij klachten over intimidatie of wanneer ouders bang zijn dat het voorleggen van hun klacht vervelende repercussies kan hebben.

De Geschillencommissie beoordeelt in individuele gevallen of aan de voorwaarden hiervoor wordt voldaan.Oudercommissies kunnen vanaf 1 januari 2016 een geschil over de toepassing van het adviesrecht direct voorleggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. De Geschillencommissie toetst in deze gevallen alleen of de kinderopvangorganisatie in redelijkheid heeft gehandeld.

De Geschillencommissie moet volgens de wet binnen 6 maanden uitspraak doen. In de meeste gevallen zal de Commissie sneller een uitspraak doen. Indien nodig zal de Commissie een versnelde procedure volgen. De uitspraken van de Geschillencommissie zijn bindend voor zowel de ouders en oudercommissies als de aangesloten kinderopvangorganisatie.

De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen publiceert geanonimiseerde uitspraken op haar website. Meer informatie kunt u vanaf medio november vinden op www.klachtenloket-kinderorvang.nl.

Picobello heeft een formulier beschikbaar waarop klanten de mogelijkheid geboden wordt om wensen, verbeteringen en ongenoegens kenbaar te maken. Dit formulier is sinds enige tijd normaal het reactieformuier op deze website.  Elke ontvangen klacht wordt aan de directie voorgelegd. Deze draagt zorg voor registratie, behandeling en de afdoening van de klacht binnen 6 weken na ontvangst van de klacht. Binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, ontvangt de klant schriftelijk een bevestiging van ontvangst, met daarin een beschrijving van de voorgenomen behandelingsprocedure. Indien de behandeling onverhoopt meer tijd vergt, dan wordt hierover uiterlijk binnen 6 weken ingelicht. De resultaten van het onderzoek worden schriftelijk aan de klager en de beklaagde voorgelegd. Beiden worden in de gelegenheid gesteld hierop te reageren. Als de klant tevreden is, is de klacht daarmee opgelost. Bij iedere klacht wordt bekeken of preventieve actie noodzakelijk is.
Iedere klant van Picobello heeft het recht zich te wenden tot een klachtencommissie. Picobello is hiertoe aangesloten bij
De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP DEN HAAG
070 310 5310
www.degeschillencommissie.nl