free html5 templates

Privacystatement

Wet- en regelgeving
Kinderdagverblijf Picobello volgt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de Europese verordening die geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. De AVG is op 25 mei 2016 van kracht geworden en volgt daarmee de Wet bescherming persoonsgegevens op. De AVG stelt eisen aan het gebruik van informatie die tot natuurlijke personen herleidbaar is.

klik hier voor onze AVG verklaring

Waarom verzamelen wij informatie?

Als u door middel van het inschrijfformulier op onze website een kindplaats aanvraagt in een van onze opvanglocaties, vragen wij u om persoonsgegevens. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om:

 • Uw aanvraag af te handelen.

 • Een contract voor plaatsing met u af te sluiten.

 • U de facturen te sturen en de automatische incasso uit te voeren.

 • Uw kind de best mogelijke zorg te verlenen.

 • Aan onze verplichtingen te voldoen die de wet ons oplegt.

Ook gebruiken wij uw gegevens voor andere activiteiten die de bedrijfsvoering ondersteunen. En om u te informeren over onze activiteiten middels Nieuwsbrief en mail.


Wijzigingen

De tekst van dit privacystatement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van bedrijfsactiviteiten. Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Waar nodig passen wij het privacystatement door wetswijzigingen en rechtspraak aan.


Doeleinden van verzamelen persoonsgegevens

De data van onze administratieve software wordt ondergebracht op de servers van onze softwareleverancier Bitcare. Zij gebruiken persoonsgegevens niet anders dan wij met hen hebben afgesproken. Wij zien erop toe dat Bitcare adequate beveiliging toepast om persoonsgegevens veilig te stellen. De afspraken betreffen het verwerken van persoonsgegevens:

 • Voor de totstandkoming van de plaatsingsovereenkomst.

 • Voor de facturatie.

 • Voor het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen waaronder het doorgeven van uw persoons- en contractgegevens aan de Belastingdienst.

 • Voor het opsporen van (toeslag) fraude (hierbij kan worden gedacht aan het doorgeven van persoonsgegevens aan de FIOD).

 • Om de website te analyseren, onderhouden, beveiligen en optimaliseren.

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken worden niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor het is verzameld en verwerkt. Of zo lang als nodig is aan verplichte informatie voortkomend uit wettelijke bepalingen.


Beveiliging

De bescherming van uw privacy is belangrijk voor u en voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma’s adequaat beveiligd. Wij hebben beheersprocedures om die informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden en om onbevoegden binnen en buiten onze organisatie geen toegang te verlenen tot uw persoonsgegevens.Gebruik van cookies op website en ouderportaal

Onze website www.picokids.nl maakt geen gebruik van cookies. Cookies zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden die tijdens het bezoek van een website op uw computer worden geplaatst. Bij het uitwisselen van persoonsgegevens (via het ouderportaal of via onze website) ziet u een klein symbool van een sleutel of een slot (afhankelijk van de gebruikte browser). Dit betekent dat er verbinding is met een beveiligde server. Uw privacy wordt ook beschermd door het versleutelen van gegevensuitwisseling. U kunt dit controleren door op het symbool te klikken. U krijgt dan een melding over het beveiligingscertificaat en een bevestiging dat de gegevens versleuteld zijn.Aan wie worden uw gegevens verstrekt?

Uw gegevens waar wij verantwoordelijk voor zijn verstrekken wij niet aan derden, tenzij dit op grond van wet is toegestaan en noodzakelijk is. Denk aan Belastingdienst, gemeente of dagvaardingen en gerechtelijke bevelen en handelingen om fraude op te sporen. U heeft zelf ook recht van inzage van uw gegevens. Indien u een schriftelijk verzoek indient tot inzage van al uw gegevens, worden deze pas verstrekt als er voldoende zekerheid is dat u bent wie u zegt dat u bent. U kunt uw gegevens ook inzien middels het ouderportaal. U heeft recht tot het wijzigen van uw gegevens wanneer u ziet dat uw gegevens onjuist zijn verwerkt. U heeft recht op gegevenswissing indien de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt mits er geen wettelijke verplichting bij ons ligt de gegevens te behouden.


Vragen en klachten

Wij vinden het vanzelfsprekend dat wij u duidelijk en compleet informeren over uw privacy. Heeft u vragen over dit privacystatement of over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens, dan kunt u ons uw vraag stellen via het e-mailadres [email protected] Ook als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u uw klacht melden aan [email protected]


Wijziging en datum

Dit privacystatement kan op enig moment worden gewijzigd. Op deze plaats kunt u steeds het actuele privacystatement vinden. Dit privacystatement is opgesteld op 29 januari 2018, bijgewerkt in januari 2020.