online website builder

Functiebeschrijving Pedagogisch Medewerker

directie picobello

Functiebeschrijving Pedagogisch Medewerker

Altijd plezierig en fris om terug te kunnen grijpen. Klik op een onderwerp om te zien wat jouw geweldigen verantwoordelijkheden zijn:

De pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, opvoeding, begeleiding en verzorging van de groep kinderen die in het kinderopvangcentrum geplaatst zijn, volgens het pedagogisch beleid van de organisatie en het werkplan van de locatie. De doelgroep en soort opvang kan verschillen, zoals bijvoorbeeld kinderdagverblijven, buitenschoolse, tussenschoolse en/of naschoolse opvang.


De pedagogisch medewerker:
• heeft de verantwoordelijkheid over de dagelijkse gang van zaken binnen de groep
• legt verantwoording af aan de manager kinderopvang van het betreffende kinderopvangcentrum

De pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor:

T.a.v. de kinderen: 

de opvoeding, begeleiding en verzorging (samen met zijn/haar collega’s)

het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in overleg met collega’s, manager kinderopvang, school en ouders/verzorgers; het observeren van kinderen en hierover rapporteren (bij voorkeur op basis van protocollen)

in geval van schoolgaande kinderen: het brengen en halen van en naar school

het zorgen voor een goede en prettige sfeer op het kinderopvangcentrum

het organiseren en het ondernemen van (recreatieve) activiteiten met de kinderen

Resultaat: Kinderen verzorgd zodanig dat zij schoon zijn en gevoed worden volgens de geldende hygiëne-eisen en afspraken met ouders/verzorgers.

Resultaat: Kinderen in hun ontwikkeling gevolgd en begeleid zodanig dat zij volgens het pedagogisch plan zich ontwikkelen, opgevoed en gestimuleerd worden. 

T.a.v. de ouders:

het onderhouden van goede contacten met de ouders/verzorgers

het informeren van ouders/verzorgers (mondeling en/of schriftelijk) over de voortgang van hun kind op het kinderopvangcentrum

het overleggen met ouders/verzorgers over onderwerpen die in het belang zijn van het kind

het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten in samenwerking met ouders en collega’s

Resultaat: Informatie uitgewisseld zodanig dat zowel de ouders/verzorgers als de groepsleiding beschikken over informatie die nodig is om de kinderen zo optimaal mogelijk op te vangen. 

T.a.v. het kinderopvangcentrum:

het beheren en onderhouden van de inventaris en de groepsruimte in het kinderopvangcentrum

indien aanwezig: het mede zorg dragen voor het beheer en de goede staat van het wagenpark

zorgdragen voor de algemene hygiëne en het verrichten van huishoudelijke taken

het uitvoeren van licht administratieve taken (presentielijsten bijhouden e.d.)

Resultaat: Een schone ruimte en goed verzorgde en onderhouden voorzieningen, zodat kinderen in een schone omgeving en op een veilige wijze opgevangen kunnen worden.

Resultaat: Administratie correct bijgehouden zodat hierop controle mogelijk is. 


Communicatie

het rapporteren van gebeurtenissen in de groep aan de manager kinderopvang

in het geval van schoolgaande kinderen: het onderhouden van contact met de betreffende scholen

het leveren van een bijdrage aan het pedagogisch werkplan van het kinderopvangcentrum

Resultaat: Een bijdrage geleverd aan de interne en externe communicatie en aan de ontwikkeling van het werk.


En verder:

in voorkomende gevallen: de dagelijkse begeleiding en instructie van stagiaires.

Resultaat: Deskundigheid van stagiaires bevorderd zodat zij in staat worden gesteld hun leerdoelen te behalen.


De pedagogisch medewerker dient te beschikken over:

-een afgeronde kindgerichte opleiding op minimaal MBO-niveau

-algemene vaardigheden op opvoedkundig, sociaal, creatief en verzorgend gebied

-kwaliteiten om het individuele contact met het kind en het groepsgebeuren op een zodanige wijze te kunnen hanteren dat ieder kind tot zijn recht komt

-conflictsituaties te kunnen hanteren

-vaardigheid goed te kunnen samenwerken

-de vaardigheid de opvoeding te delen met ouders, verzorgers en collega’s

-overzicht hebben en rust kunnen brengen in een groep

-goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden

-kennis van de geldende eisen op gebied van veiligheid en hygiëne

De pedagogisch medewerker kenmerkt zich door de volgende persoonlijkheidseigenschappen:

aanpassingsvermogen

zelfstandig werken

assertief

creatief

flexibel

initiatiefrijk

sensitiviteit

positieve, warme en stimulerende houding t.o.v. kinderen;

MBO-niveau 

Algemeen geldt dat het diploma MBO-SPW kwalificatieniveau 3 bevoegdheid geeft tot

uitoefening van de functie van Pedagogisch Medewerker, indien dit bij een onderwijsinstelling

is behaald met inachtneming van de eisen die de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB)

aan deze opleiding stelt.

Daarnaast wordt hieronder een aantal opleidingen vermeld ten aanzien waarvan door partijen

bij deze CAO is bepaald dat die ook toegang geven tot uitoefening van de functie van

Pedagogisch Medewerker:


diploma Brancheopleiding Ervaren Peuterspeelzaalleidster (BEP)

diploma MBO-AB en -SCW (kwalificatieniveau 4), en –SD (kwalificatieniveau 3 en 4);

diploma MBO-CW, -IW, -SD, -V, -VZ, -SA, -AW

diploma MDGO-AW/RW, -AW/CW, -AB, -SA/SD, -VZ, -VP

diploma KV/JV (2 en 3-jarig)

diploma Leidster kindercentra van de OVDB

diploma vakopleiding Leidster kindercentra, conform de WEB

akte Kleuterleidster B

akte Lager onderwijs zonder hoofdakte (oude kweekschoolopleiding)

diploma Onderwijsassistent (3-jarig, kwalificatieniveau 4)

overgangsbewijs naar laatste jaar pedagogische academie

diploma MBO-VIG (kwalificatieniveau 3)

diploma VSID/KDV (in combinatie met diploma OPM)

3e jaar (parttime opleiding) HBO volgend: richtingen SPH, CMV, MWD

diploma Arbeidstherapie (MBO-AT)


Verder geldt dat indien de werknemer als Pedagogisch Medewerker uitsluitend werkzaam is

in de buitenschoolse of naschoolse opvang (BSO/NSO), in dat geval alle sociaalpedagogische,

sociaal-culturele, pedagogische, sport/lichamelijke opvoedings- en culturele/kunstzinnige vormingsopleidingen op ten minste MBO-kwalificatieniveau 3 volstaan.


HBO-niveau

diploma Verpleegkunde A, -B, -Z.