free css templates

werk en vrijetijd

Elke collega heeft een eigen, persoonlijke arbeidsovereenkomst. De rechten en plichten kunnen per collega verschillen. Voorbeeld: Collega A is niet verplicht oproepbaar, terwijl collega B dat wel is.
Door de steeds wisselende samenstelling van groepen wordt wel van elke collega verwacht dat zij wisselend inzetbaar is.

Hieronder staat het reglement. Het is belangrijk dat je weet wat daarin staat. Wil je snel weten hoe dingen praktisch moeten? Klik dan hier

We streven ernaar de roosters enige weken vooruit te maken. Nadat het weekrooster is gepubliceerd, is dit definitief. Er wordt niet zonder overleg in gewijzigd. Ruilen mag, maar alleen in goed overleg en dus met respect voor de wil van je collega. Deze mag weigeren, zonder daarvoor een reden te geven. Daarbij moet bij ruilen altijd als uitgangspunt blijven gelden: vaste gezichten voor de kinderen en een rustig stabiel beeld. 

Het rooster ligt een week van te voren definitief vast: alleen in heel bijzondere omstandigheden kan van dit rooster worden afgeweken vanwege het vervangen van een zieke collega of een collega die met buitengewoon verlof is


Extra uren worden voor de rest alleen geschreven wanneer ouders te laat zijn gekomen, of werkzaamheden door overmacht niet konden worden uitgevoerd. Bij overmacht valt te denken aan onverwachte ziekmelding van een collega waardoor onderbezetting ontstaat. 


Een collega die achteraf te veel is ingezet:

's Ochtends naar huis sturen of afzeggen is niet toegestaan. Dan worden alternatieve taken ingezet. Schoonmaken, opruimen, tuin/zandbak, etc.

In dat geval pak je een toedoe lijst en werkt een van de punten op de lijst bij, zodat je aan je uren komt en niet voor niks gekomen bent. Er zijn sowieso binnen je takenpakket voldoende werkzaamheden die niet afhankelijk zijn van het 'staan op de groep': ordenen van themakisten, hygiene, veiligheid.

Let op: alternatieve taak is nadrukkelijk niet: extra aandacht voor kinderen omdat daar al in is voorzien bij de leidster/kind ratio. Alternatieve taken is voor 3 uur.

Het kan gebeuren dat zo'n collega bijvoorbeeld ’s middags naar huis wordt gestuurd met de woorden: ga maar compenseren. Dit betekent dat de niet gewerkte uren van die dag worden genoteerd als min-uren en later worden verrekend met jouw totaalsaldo. 


Wanneer bezoek aan huisarts, verloskundige, tandarts of specialist noodzakelijk is, dan doe je dit buiten de gebruikelijke werktijd. Calamiteiten worden altijd met je direct leidinggevende overlegd.

Omwille van de rust en stabiliteit op de groep, kan ouderschapsverlof uitsluitend worden opgenomen, wanneer het direct aansluit aan het zwangerschapsverlof. 


Het is de werkgever toegestaan om aan te geven in welke periode je je vakantie moet opnemen. Wanneer de werkgever jouw vakantieblok niet voorschrijft, dan geef je jouw voorkeur op:

Verlof aanvragen voor de zomervakantie voor eind januari en dan begin februari toekenning. 
Voor de kerstperiode voor 20 oktober en begin november toekenning.  

Er wordt dan gekeken in hoeverre dit inpasbaar is met de wensen van je collega’s.

Zodra hierover afspraken zijn gemaakt kun je nog uitsluitend in noodgevallen en in overleg je dagen omzetten. In je vakantiedagen moet minstens één aaneengesloten blok te zitten van minimaal twee kalenderweken. De maximale tijd dat je aaneengesloten kunt opnemen is een blok van 3 kalenderweken. Probeer jouw verlofaanvraag in overleg met je directe collega's te regelen. Daarbij is steeds het uitgangspunt: altijd een vertrouwd gezicht voor elk kind.

In principe wordt geen verlof toegekend:

– wanneer jouw verlofverzoek ligt binnen een wenperiode van een kindje waarvan jij de mentor bent;

– wanneer al 10 minutengesprekken voor jouw groep zijn gepland;

– wanneer een collega op dezelfde groep al verlof is toegezegd voor diezelfde dag(en).

– wanneer niemand oproepbaar is voor die dag/dagen

Als al die aanvragen binnen zijn gekomen worden ze bekeken en toegekend of afgewezen.

Er wordt in de volgende volgorde bekeken of een aanvraag kan worden toegekend:

1. De groepsamenstelling en stabiliteit voor de kinderen, 

2. De mogelijkheid om ziekmeldingen op te kunnen vangen, 

3. Het voorkomen van onnodig overwerk; Personeel met een oproepcontract is aangenomen zodat personeel met een vast contract zo veel mogelijk kan werken binnen de contracturen.

4. De oproepbaarheid. Personeel met een oproepcontract is aangenomen zodat personeel met een vast contract vakantie kan nemen. 

5. De volgorde van binnenkomst. Dit geldt alleen als twee mensen met eenzelfde contractvorm in dezelfde periode op vakantie willen. En dan nog wordt hier naar redelijkheid naar gekeken: iemand die nu al drie jaar vooruit alle vakanties aanvraagt, gaat niet voor op andere collega’s.

Collectieve dagen (ook studiedag) worden verrekend met openstaande uren. Wanneer wij eerder sluiten (bijv. StNicolaas) worden uren ingeleverd. 

Extra uren worden voor de rest alleen geschreven wanneer ouders te laat zijn gekomen, of werkzaamheden door overmacht niet konden worden uitgevoerd. Bij overmacht valt te denken aan onverwachte ziekmelding van een collega waardoor onderbezetting ontstaat. 


Het Zomerfeest is geen vrijwilligerswerk. Het is gewoon werk. Met andere woorden: je schrijft compensatie uren voor de gewerkte uren. Daarbij is er onderscheid tussen mensen die organiseren en mensen die helpen. De mensen die helpen werken van 9.45 uur tot 12.15 uur en schrijven standaard 2,5 uur. De organiserende mensen schrijven de uiteindelijk gewerkte uren.

Personeel is verplicht deel te nemen aan team en werkoverleg. Uren hiervoor worden als (compensatie)uren geschreven. Standaard is dit 1,5 uur. 


Nevenfuncties die in strijd zijn met jouw functie op Picobello zijn niet toegestaan. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan om prive op te passen bij kinderen die geplaatst zijn op Picobello. Wanneer je naast het werk bij Picobello nog ergens anders werkt, moet dit bekend zijn bij de leiding van Picobello. Dit heeft o.a. te maken met jouw inzetbaarheid, maar ook bijvoorbeeld jouw verzekering en ziekte/ongevallen. 

Voor alles wat te maken heeft met ziek zijn en beter worden tijdens de arbeidsrelatie, verwijzen we naar het uitgebreide ziekteverzuim reglement. klik hier


Picobello is in principe het gehele jaar geopend, behoudens drie collectieve dagen. Deze dagen worden aan het begin van iedere jaar via de Nieuwsbrief bekend gemaakt. De collectieve dagen dat Picobello gesloten is, zijn werkdagen. De collega's die op zo'n dag vrij nemen, leveren een vrije dag in. De collega's die anders op deze dag gewerkt hadden, komen dan ook werken. De collega's die oproepbaar zijn en gevraagd worden toch op zo'n dag te komen, ontvangen hiervoor normaal loon. Wanneer zo'n collectieve dag op een bijzondere manier wordt aangewend kan Picobello alle personeel verplichten om hier te verschijnen.Er zijn verschillende tijden waarop je start. Dit wisselt, om tot een eerlijke verdeling te komen. 

's Ochtends worden de kinderen gebracht tussen 7.30 uur en 9.00 uur. Terwijl we de ouders iets te drinken aanbieden melden de ouders eventuele bijzonderheden over hun kind aan jou of één van je collega’s. Het is dus belangrijk dat om 7.30 uur alles klaar staat en gezellig is. Stoelen van de tafels, koffie en thee klaar, mandjes van de kinderen klaar, kortom een klimaat waarin de kinderen en ouders zich welkom weten. Als je op één van de andere aanvangstijden moet beginnen is het jouw verantwoordelijkheid dat je op de afgesproken tijd klaar bent om je werk te starten. In de praktijk betekent dit dat je ongeveer een minuut of tien voor aanvang op Picobello aankomt. 

's Avonds worden de kinderen opgehaald tussen 15.30 uur en 18.30 uur. Het is niet de bedoeling dat kinderen worden opgehaald tussen 15.45 uur en 17.00 uur (etenstijd).


Tijdens het eten met de kinderen ben je aan het werk. Dit is nadrukkelijk geen pauze. Als onderdeel van dat werk eet je pedagogisch mee. Een klein hapje, zodat de kinderen het idee hebben dat je ook mee doet. Dit geldt zowel voor de brood- als voor de warme maaltijden. Het is niet toegestaan dat je zelf broodbeleg of eten bestelt bij de collega die de inkoop voor de keuken doet. Tijdens jouw pauze heb je gelegenheid om jouw zelf meegebrachte voedsel te consumeren. 


Je dient minimaal 10 minuten voor aanvang van de afgesproken werktijd op je werkplek aanwezig te zijn. Deze tijd gebruik je om de nodige voorbereidingen te treffen om op een ontspannen manier in een gezellige werksfeer te kunnen starten. Denk aan het klaar zetten van mandjes, bekijken van overdrachtschriftjes etc. Wanneer je in een tijdsbestek van een half jaar 3x te laat op je werk bent verschenen, kan Picobello overgaan tot het treffen van maatregelen. Je zult een waarschuwingsbrief ontvangen, waarna bij een volgende overtreding een passende maatregel wordt genomen.


Bij het nul-urencontract is geen afspraak gemaakt over het aantal uren dat je moet werken of de werktijden. Je mag de oproep alleen weigeren als je een goede reden hebt waarom je die dag of tijd niet kunt. Je werkgever hoeft alleen de uren die je werkt aan je te betalen, maar je moet minimaal drie uur per oproep uitbetaald krijgen. 


Voor personeel met oproepbare dagen bestaan de volgende afspraken:

-Je moet telefonisch bereikbaar zijn.

-Voor 10 uur ben je verplicht te komen, na 10 uur mag je weigeren, als je b.v. al afspraken hebt gemaakt.

-Minimaal 3 uur en maximaal 9 uur per dag

-Bij inval koken werk je van 15.00 tot 18.00 uur

-Oproepkrachten krijgen niet oproepbare uren. Uitgebreide uitleg hierover vindt je onder aan deze pagina

- De overgebleven niet oproepbare dagen vervallen aan het eind van het jaar

- Bij een contract van minder dan 20 uur per week, krijg je een keer per kwartaal de extra uren uitbetaald

- Bij een contract van 20 uur en meer per week krijg je de volgende maand de extra uren uitbetaald

- Uren in de min van je contract neem je mee naar de volgende maand/kwartaal

- De werkafspraken gelden voor 1 week, ook als er al voor de hele maand een optie op de oproepbare dagen is. 

B.v. je wordt ziek, dan krijg je de eerste week doorbetaald op de dagen dat je opgeroepen was, en daarna alleen je contract uren.

- Verschillende oproepkrachten kunnen niet tegelijkertijd een vrije dag nemen of op vakantie gaan. 

- Er moet altijd één invalleidster oproepbaar zijn.

- Vakantie’s en niet oproepbare dagen worden in overleg besproken en voorgelegd aan degene die daar over gaat.


Wanneer je ergens werkt waar je ook oproepbaar bent, dan betekent dit dat de werkgever op je kan rekenen op dagen dat je niet werkt. Je bent dan oproepbaar. 

Als jij bijvoorbeeld in je contract hebt vastgelegd dat je oproepbaar bent op de maandag en de vrijdag, dan houdt de werkgever daar rekening mee bij het inplannen van personeel en zelfs bij het aannemen van nieuw personeel. 


Alles leg je zo exact mogelijk vast in een contract zodat iedereen weet waar hij aan toe is. Daarmee voorkom je verrassingen achteraf. 


Natuurlijk kan het best eens gebeuren dat je wilt afwijken van die afspraak; logisch. Maar dat kan natuurlijk niet onbeperkt, want dan had je ook geen contract hoeven op te stellen. 

Er is dus een grens aan het aantal dagen dat je NIET oproepbaar hoeft te zijn. Dit wordt net zo berekend als je vakantiedagen over de uren dat je werkt. >Normaal: Als je vakantie wilt of vrij op een dag dat je normaal zou moeten werken, lever je hiervoor vrije uren in. 


> Oproepbaar: Als je vakantie wilt of vrij op een dag dat je oproepbaar bent, lever je hiervoor (andere) vrije uren in, de zg niet-oproepbare uren. 


Je verlof is opgesplitst in een wettelijk deel een een bovenwettelijk deel.

Als je uitgaat van een fulltime dienstverband heb je per jaar recht op 144 uur wettelijk verlof en 66 uur bovenwettelijk verlof. De wettelijke uren moet je in theorie opmaken in dat betreffende jaar. Niet opgenomen uren worden uitbetaald in december.

De 66 uur bovenwettelijk mogen worden meegenomen naar  het volgende jaar.

Je kunt ze ook laten uitbetalen in december.

Voorbeelden:

Uren per week  34 uur

wettelijke uren 136 uur moet op nul staan eind vh jaar

bovenwettelijke uren 62 uur kun je meenemen tot max 5 jaar

Uren per week 25,5  uur

wettelijke uren 96 uur moet op nul staan eind vh jaar

bovenwettelijke uren 44 uur kun je meenemen tot max 5 jaar

Uren per week 17 uur

wettelijke uren 45 uur moet op nul staan eind vh jaar

bovenwettelijke uren 21 uur kun je meenemen tot max 5 jaar 


 


 


Met vriendelijke groet,

Martin Tienkamp

kinderdagverblijf Picobello

Bloemstraat 42

1811ES Alkmaar

www.picokids.nl


telefoonnummers:

administratie 07 25 11 11 32 of 06 40 23 35 63

pedagogisch medewerksters babygroep 06 12 47 93 57

pedagogisch medewerksters dreumesgroep 06 12 47 67 89

pedagogisch medewerksters peutergroep 06 12 47 87 90
 De steeds wisselende samenstelling van de groepen is inherent aan deze bedrijfstak. Daarom is het conform de CAO toegestaan om te werken met zg jaaruren systeem. Een ingewikkeld verhaal, dat erop neerkomt, dat je uren op jaarbasis overeen moeten komen met je contracturen. Per maand kan dit dus verschillen; je krijgt elke maand wel hetzelfde salaris. Het tekort aan uren worden niet in mindering gebracht op het loon, maar ‘opgespaard’ voor een volgende maand. Hierdoor houden we voor beide partijen het beeld zo helder mogelijk. 

Wanneer zich onverwachte ontwikkelingen in de personeels/ kind bezetting voordoen, zal Picobello pas een beroep doen op dit recht.