html site templates
Meldplicht
In de kinderopvang geldt een meldplicht wanneer er aanwijzingen bestaan van een geweld- of zedendelict tegen een kind door een medewerker. Deze meldplicht houdt in dat de houder vermoedens moet melden bij de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. De vertrouwensinspecteur overlegt met de houder of er aangifte moet worden gedaan bij de politie. Vermoedt een medewerker dat de houder zich schuldig maakt aan een geweld- of zedendelict? Dan moet de medewerker aangifte doen bij de politie. Ook kan hij/zij contact opnemen met de vertrouwensinspecteur.
Meldcode huiselijk geweld
De meldcode huiselijk geweld schrijft stap voor stap voor welke acties pedagogische medewerkers en kinderopvangorganisaties moeten ondernemen als zij kindermishandeling in de thuissituatie vermoeden.
Stappen uit de verschillende routes
Let op: dit is een zeer beknopt overzicht. Bij de uitvoering van de stappen moet de toelichting die in het protocol staat worden gebruikt (download). Daar staat bij elke stap ook omschreven wie de betreffende stap moet zetten.

Stap 1A: Signalen in kaart brengen 

Stap 1B: Direct melding doen van vermoeden geweld- of zedendelict door een collega jegens een kind bij houder

Stap 2: In overleg treden met vertrouwensinspecteur

Stap 3: Aangifte doen

Stap 4: Handelen naar aanleiding van onderzoek van de politie

Stap 5: Nazorg bieden en evalueren

Stap 1: In kaart brengen van signalen

Stap 2: Melden van het gedrag bij leidinggevende

Stap 3: Beoordelen ernst van het gedrag

Stap 4: Maatregelen nemen

Stap 5: Beslissen en handelen

Stap 6: Nazorg bieden en evalueren