best free website templates

aansprakelijkheid

aansprakelijkheid

aansprakelijkheid

We trachten de grootst mogelijke zorgvuldigheid, ook waar het kleding, schoeisel e.d. van uw kinderen betreft. Toch kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor stuk raken of zoek raken van dit soort zaken. Voor zaken waardoor wij wel aansprakelijk gesteld kunnen worden hebben wij een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

gezondheid

Over de gezondheid van het kind moet vooraf duidelijkheid zijn bij Picobello.

Medicijngebruik en speciale verzoeken met betrekking tot voedsel dienen bij inschrijving aan Picobello te worden gemeld.

Personen die uw kind brengen en halen.
Wij geven uw kind aan niemand anders mee dan aan uzelf, tenzij u ons dat heel duidelijk en persoonlijk heeft gemeld. kind meegeven Wij stellen het nadrukkelijk op prijs dat u ons meldt wanneer uw kind wordt opgehaald door iemand anders dan u zelf. Sterker nog, wij geven uw kind absoluut niet mee, indien wij hiervan niet op de hoogte zijn.

Foto’s
Ten behoeve van intern gebruik worden regelmatig foto’s gemaakt van de spelende kinderen. Denk hierbij aan illustraties in de Nieuwsbrief, internetsite, instructievideo. Of opnames die door de ouders worden gemaakt tijdens de viering van de verjaardag van hun kind. Mocht u bezwaar hebben tegen het fotograferen/ filmen van uw kind op Picobello dan verzoeken wij u om ons hiervan middels een klein briefje in kennis te stellen. Wij zullen er dan zo veel mogelijk op toezien, dat uw kind niet nadrukkelijk wordt gefotografeerd/gefilmd. Wij kunnen echter niet uitsluiten dat uw kind ergens terloops, op de achtergrond in beeld zal zijn.

Controles
Het kinderdagverblijf wordt periodiek gecontroleerd op veiligheid en hygiëne door Brandweer en GGD. Eventuele aanbevelingen worden doorgevoerd en gerapporteerd aan de Gemeente Alkmaar.

Uitstapjes
Het kan gebeuren dat wij met een aantal kinderen het dagverblijf verlaten voor bijvoorbeeld een wandeling. Dit vraagt om extra inzet personeel en gebeurt dus alleen wanneer voldoende verantwoord toezicht is. Wanneer u hiertegen bezwaar heeft, dan vernemen we dat graag van u tijdens het intakegesprek.